Regulamin

Regulamin serwisu multimedialnego
Dokument Na Czasie
(www.dokumentnaczasie.pl)

 

 1. Właścicielem serwisu, marki, wizerunku jest Versus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Jasna 101c/12 70-777, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000674941, kapitał zakładowy 20.000,00 zł w całości opłacony, NIP 9552424493, REGON 367103997.
 2. Regulamin określa warunki udostępniania materiałów wideo czy też innych treści o charakterze audio-wizualnych na stronie internetowej dokumentnaczasie.pl
 3. Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem a korzystanie z serwisu jest możliwe wyłącznie po jego zaakceptowaniu w całości.
 4. Rozpoczęcie korzystania z serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i zawarciem umowy korzystania z serwisu, odstąpienie od której jest możliwe w terminie 14 dni od jej zawarcia za wyjątkiem sytuacji gdy rozpoczęcie świadczenia nastąpiło za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 5. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z serwisu użytkownikowi udzielana jest każdorazowo zgoda na odtwarzanie treści zawartej na portalu przy czym zgoda ta jest jednorazowa i dotyczy tylko okresu odtwarzania materiału lub materiałów bezpośrednio ze strony serwisu.
 6. W trakcie używania serwisu użytkownikowi mogą być prezentowane materiały reklamowe w formie banerów, usług dźwiękowych jak i treści również w trakcie odtwarzania na co korzystający z serwisu wyraża zgodę.
 7. Prawa autorskie – treści udostępnione w serwisie są objęte ochroną zgodnie z przepisami prawa. Każde inne niekomercyjne i komercyjne korzystanie z usług portalu może być dokonane po uprzedniej zapłacie kwoty 30.000 zł dla konsumentów na co użytkownik się zgadza przy czym wykorzystanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w sposób komercyjny będzie podlegało opłacie 1.000.000 zł poprzedzone stosowną umową chyba że strony w drodze pisemnej umowy umówią się inaczej.
 8. Bezpłatne korzystanie dotyczy wyłącznie tzw. własnego użytku osobistego i nie wiąże się z przekazaniem użytkownikowi jakichkolwiek praw do jakiejkolwiek części materiałów w szczególności nie może on kopiować, powielać, udostępniać, odtwarzać publicznie, przerabiać i wprowadzać jakichkolwiek zmian czy też odtwarzać poprzez inne medium udostępniające multimedia. Wszelkie udostępnienia materiałów mogą odbywać się wyłącznie w sposób określony na stronie stronie dokumentnaczasie.pl w tym przez media społecznościowe tam wskazane.
 9. Mając na względzie treść materiałów udostępnionych w serwisie należy zachować szczególną ostrożność przy ich oglądaniu – nie są one przeznaczone dla osób niepełnoletnich. W treści mogą występować lub być opisywane treści o charakterze i zawierające elementy m.in. przemocy, wulgarności, erotyzmu i inne o drastycznym odbiorze.
 10. Właściciel serwisu nie udziela gwarancji na korzystanie usług i nie gwarantuje jej ciągłej dostępności. Zastrzega sobie prawo jej zakończenia i zamknięcia w każdym czasie i terminie bez konieczności informowania.
 11. Dostęp do strony internetowej i koszt z tym związany z są wyłącznie po stronie użytkownika.
 12. Właściciel serwisu korzysta z plików cookie.
 13. Właściciel serwisu jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych , które są przetwarzane w celu świadczenia usług i zawarcia umowy “w zakresie niezbędnym do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, w tym marketingu produktów i usług swoich lub swoich partnerów Właściciela serwisu. Dane zgodnie z przepisami mogą być przekazane wyłącznie zgodnie z przepisami powyższej ustawy. W/w postanowienia mają również zastosowanie w przypadku przekazania informacji przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do ich usuwania w przypadku otrzymania informacji/danych niezamówionych bądź też informacji/danych będących poza zainteresowaniem Administratora
 14. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych w całości lub części lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.
  Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Zabronione jest: rozpowszechnianie opracowań zamieszczonych na stronie materiałów, powielanie lub rozpowszechnianie zdjęć, szaty graficznej lub jej elementów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania za wyjątkiem sposobów wskazanych w serwisie dokumentnaczasie.pl jak np. udostępniania poprzez portale społecznościowe. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze.
Zabronione jest umieszczanie odesłań do serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów.

Dozwolone jest: wyświetlanie i przekazywanie przedmiotowych materiałów innym osobom lub udostępnianie linków na portalach społecznościowych – w zakresie dozwolonego użytku osobistego (nie komercyjnego), pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane i sposób ich wykorzystania nie narusza jakichkolwiek praw autorskich.

Wszystkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, słowno-graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na stronie są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione, chyba że co innego wynika z postanowień zamieszczonych na niniejszej stronie. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Nota prawna:
Wszystkich Użytkowników korzystających z zasobów zawartych na naszych stronach internetowych informujemy, że:

 • Versus Group sp. z o.o. nie wyraża zgody na pobieranie, kopiowanie treści lub stron niniejszej witryny internetowej ani też na reprodukcję, modyfikację, udostępnianie do publicznej wiadomości i dystrybucji oraz inne wykorzystywanie materiałów na niej zawartych, zastrzegając sobie wszystkie prawa do ich treści, za wyjątkiem sposobów wskazanych i znajdujących się bezpośrednio w treści portalu dokumentnaczasie.pl.
 • Dokonywanie powyższych czynności przez użytkowników jest możliwe jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Versus Group sp. z o.o. Każde działanie sprzeczne z treścią niniejszego oświadczenia spowoduje zastosowanie sankcji przewidzianych przepisami prawa.
 • Strona została przygotowana z należytą starannością, jednak nie gwarantujemy, że na skutek zewnętrznych czynników strona internetowa dokumentnaczasie.pl może zawierać błędy. Versus Group sp. z o.o. zastrzega możliwość edycji strony internetowej dokumentnaczasie.pl bez uprzedniej informacji.